Jak se promítnou nové analytické účty do rozpočtu?

V případě, že byla struktura rozpočtu vytvořena jednorázově ze stávající účetní osnovy, může nastat situace, kdy je z provozních důvodů aktualizována účetní osnova na úrovni analytického členění syntetických účtů. Tuto situaci systém LogisTIS nedokáže řešit „automaticky“, proto má k tomu vytvořené některé nástroje. Níže uvedený postup se snaží tuto situaci řešit pomocí těchto nástrojů.

  • 1. Zjištění nezařazených účtů

    Nad strukturou rozpočtu (finační účeTnictví-Rozpočet-Struktura rozpočtu) klávesou „K“ (F10 – K-kontrola účtů) otevřeme výběr skupiny účtů, u kterých chceme zjistit nezařazené SU/AU (obvykle jsou nejzajímavější „výsledkový nákladový“ a „výsledkový výnosový“). Prázdná tisková sestava signalizuje, že všechny účty jsou do rozpočtu zařazeny. Jinak musíme nezařazené účty (SU/AU) přiřadit k jednotlivým řádkům rozpočtu.

  • 2. Přiřazení nezařazených SU/AU k řádku rozpočtu

    Máme-li v přehledu nezařazených účtů konkrétní účet, najedeme na řádek struktury rozpočtu, ke kterému jej chceme přiřadit – musí to být samozřejmě „hodnotový“ řádek s označením „H“ v pravém sloupci. (u automaticky vytvořené struktury z účetní osnovy to bude vždy řádek s označením shodného syntetického účtu) Klávesou „U“ (F10 – U-účty osnovy) zobrazíte tabulku účtů, které jsou na tento řádek rozpočtu navázány. Do této tabulky vložíte požadovanou analytiku standardně, jako do každého seznamu systému LogisTIS, klávesou „Ins-Insert“. Nejobvyklejší způsob bude přičtením „+“ a zůstatkovou hodnotou „Z“ a zadáte požadovanou analytiku, popřípadě ji vyhledáte pomocí klávesy F2.

Sestavení rozpočtu tímto doplňováním není nijak ovlivněno, protože sestavování rozpočtu je provedeno nad řádky rozpočtu, nikoliv na úrovni účtů osnovy (analytik).

Jinak je tomu s plněním rozpočtu, kdy je nutné provést opětovné načtení skutečnosti tak, aby do plnění byly zahrnuty nově přiřazené analytické účty.

 

V roce 2014 existovaly účty (kupř. 903), které již v roce následujícím byly zrušeny a jejich obsah byl přenesen na účty jiné (kupř. 909). Tato operace se již v minulosti několikrát objevila, nicméně musím na tento fakt reagovat a osvětlit užití systému LogisTIS k zabezpečení kontinuity výkaznictví.

 

 

 

Systém LogisTIS přenáší zůstatky roku minulého do otevíracího dokladu v řadě interních dokladů „00“ s číslem „000001“. Odtud čerpá zůstatky minulého roku do všech výkazů.

 

Aby tedy byl zůstatek účtu 903 v roce 2014 přenesen do zůstatku účtu 909 v „minulém“ období v roce 2015, musí být provedena následující operace přeúčtování zůstatku.

 

V řadě interních dokladů „Z2 – uzavírání účetních knih“ vytvoříte nový doklad, ve kterém bude zůstatek účtu 903 přeúčtován na (neexistující) účet 909, který musíte v roce 2014 vložit do účetní osnovy (jeho pojmenování je v roce 2014 irelevantní).

 

 

 

Poté se uzavře poslední období roku 2014 (č.14) a přenesou se zůstatky do nového roku.

 

Následně se tedy v příloze objeví zůstatek účtu 903 z roku 2014 v řádku účtu 909 přílohy (část podrozvahové účty) ve sloupci „minulé období“.